Vragen? Bel ons ma t/m vrij van 9:00 tot 17:00 op +31 522 20 21 20 

Privacy policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 december 2017.

Wij zijn ons er van bewust dat je met je bestelling je vertrouwen uitspreekt richting VoorMijnDier. Wij nemen daarom ook onze verantwoordelijkheden als het om je privacy gaat. VoorMijnDier respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina proberen we je een zo goed mogelijk inzicht te geven in hoe wij met jouw gegevens omgaan.


Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van VoorMijnDier. Je moet je ervan bewust zijn dat VoorMijnDier niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, webshops en andere bronnen.


Over ons

VoorMijnDier is de handelsnaam van G.V.P. Online B.V. uit Cuijk. Wij zijn gevestigd en kantoorhoudend op het adres dat je onderaan deze privacystatement vindt.


Doeleinden

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het beantwoorden van je vragen over onze producten, diensten en organisatie;
 2. het leveren van de door jou via de website bestelde producten;
 3. om je te informeren over nieuwe producten en diensten en ander nieuws via onze nieuwsbrief;
 4. het verbeteren van onze website en andere dienstverlening;
 5. de afhandeling van klachten en geschillen;
 6. het voeren van onze administratie, het generen van statistieken en interne analyses en soortgelijke activiteiten van intern beheer;
 7. het delen van gegevens met dierenartsen, voor zover je daarvoor toestemming hebt gegeven (zie verderop in dit statement);
 8. het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 9. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 10. het zo nodig uit handen geven van vorderingen;
 11. het zo nodig voeren van gerechtelijke procedures;

 

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in (in volgorde van belang):

 1. het op verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b AVG);
 2. de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a AVG);
 3. het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG); 
 4. de behartiging van gerechtvaardigde belangen van VoorMijnDier of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG).

Het gerechtvaardigd belang van VoorMijnDier is gelegen in het kunnen verrichten van de normale bedrijfsvoering en het dienen van marketingbelangen van VoorMijnDier.


Cookies

VoorMijnDier maakt gebruik van cookies, scripts, beacons, pixels en soortgelijke technieken (hierna: “cookies”). Dit doen we om onze site persoonlijk en gebruiksvriendelijker te maken. Door gebruik te maken van onze website accepteer je onze cookies. Voor een deel van de cookies geldt dat deze van derde partijen afkomstig zijn. In dat geval wordt dus informatie met die derden gedeeld. In het cookiestatement vind je meer informatie over de door ons gebruikte cookies.


Uitwisseling met de dierenarts

Je kunt op onze site instellen dat je dierenarts toegang heeft jouw persoons- en bestelgegevens. Zo kun je snel en eenvoudig aan de dierenarts duidelijk maken welke producten je voor je huisdier gebruikt.

Standaard staat deze toegang uit. Je gegevens worden namelijk alleen op basis van jouw toestemming met de dierenarts gedeeld.

 Wil je dat je dierenarts toegang heeft tot je gegevens? Zorg dan dat je aan deze drie voorwaarden voldoet:

 1. Je hebt een account aangemaakt.
 2. Je bent gekoppeld aan een dierenartspraktijk.
 3. Je hebt tijdens het account activatie proces of later in je profielinstellingen aangegeven jouw gegevens te willen delen met jouw dierenarts.

We houden daarnaast intern bij of je bestelling via een bepaalde dierenarts is geplaatst of bij een bepaalde dierenarts wordt opgehaald. Die gegevens worden alleen voor statistische doeleinden gebruikt. Je dierenarts heeft geen toegang tot die bestelhistorie, tenzij je die toegang hebt ingeschakeld (zie hiervoor).


Uitwisseling met andere derden

Persoonsgegevens verstrekt aan VoorMijnDier worden zonder nadrukkelijke toestemming niet gedeeld met derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden (willen) gebruiken, tenzij we wettelijk verplicht zijn de gegevens te verstrekken.  

Let op: op de website worden cookies gebruikt die deels van derde partijen afkomstig zijn. Door deze cookies te accepteren, accepteer je ook dat die derde partijen je gegevens verwerken overeenkomstig hun eigen privacybeleid. In het cookiestatement is meer informatie te vinden over deze derde partijen en wat je kunt doen om deze verwerking van gegevens te stoppen. 

Wij hebben met alle derde partijen die in onze opdracht werken een overeenkomst gesloten waarin (kortweg) staat dat zij de gegevens niet voor eigen doeleinden zullen gebruiken (een zogenaamde “bewerkersovereenkomst”). Dit geldt bijvoorbeeld voor de externe partijen die de betaling afhandelen of die namens ons nieuwsbrieven versturen.


Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn (=veelal 7 jaar) en daarna niet langer dan noodzakelijk.


Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Indien je van deze optie gebruik maakt zal je géén commerciële e-mails van VoorMijnDier meer ontvangen.


Profiling

Bij sommige betaalmethodes wordt automatisch (“onder water”) een kredietwaardigheidscheck uitgevoerd aan de hand van de door jou ingevoerde gegevens. Die check vindt volledig geautomatiseerd plaats. Wanneer je onvoldoende scoort op die check, wordt de betalingsmethode alsnog geweigerd. In de FAQ staat verder uitgelegd welke betaalmethodes dit betreft en hoe de controle plaatsvindt. Wanneer je niet wilt dat de check wordt uitgevoerd, dien je voor een andere betaalwijze te kiezen. In dat geval worden er (dus) ook geen gegevens met die derde partij uitgewisseld.


Je rechten

Op grond van de wet heb je diverse rechten. We zetten de rechten voor je op een rij.

Inzagerecht

Je hebt het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

Je hebt het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat je vanwege je specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Je hebt dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) je toestemming, (2) door jou verzochte precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met je gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van jezelf of anderen.

Wanneer je bezwaar maakt tegen het gebruik van je persoonsgegevens om je te informeren over activiteiten van VoorMijnDier en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Je gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer je bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van je persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan je bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan VoorMijnDier om aan te tonen dat we, ondanks je bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking

Je hebt onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van je gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat VoorMijnDier de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”.

Je kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek; of
 2. indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je geen verwijdering wenst; of
 3. indien VoorMijnDier de gegevens niet langer nodig heeft terwijl je de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak; of
 4. in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de door jou aan VoorMijnDier verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken op grond van je toestemming of een met jou gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). Je bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan je de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens jou verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Wanneer wij voor een bepaalde verwerking om je toestemming gevraagd, dan kun je die toestemming altijd intrekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de hiervoor beschreven rechten is voor jou kosteloos, behoudens misbruik. Je oefent de rechten uit door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen je er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds afzonderlijk beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar maken. Je kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter of de toezichthouder maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Termijnen

Wij zullen je vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van je identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van je verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we je dan ook op voorhand een kopie van je identiteitsbewijs mee te zenden.


Toezichthouder

Het staat je verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik / de mogelijkheden van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 


Vragen en feedback

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, of wanneer je een beroep wilt doen op één of meer van je rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 

VoorMijnDier

Westerweiden 17

7961 EA Ruinerwold

0522 20 21 20

contact@voormijndier.nl

 

* Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 december 2017.